سردار احمد وحیدی وزیر کشور در نامه ای خطاب به استانداران سراسر کشور تاکید کرد صدور احکام معاونین استاندار، فرمانداران و بخشداران کشور “صرفاً با حکم وزیر کشور صورت می پذیرد”. در این نامه همچنین قید شده است انتخاب و معرفی این افراد از میان پرسنل وزارت کشور و در صورت “نبود فرد مناسب” در […]

سردار احمد وحیدی وزیر کشور در نامه ای خطاب به استانداران سراسر کشور تاکید کرد صدور احکام معاونین استاندار، فرمانداران و بخشداران کشور “صرفاً با حکم وزیر کشور صورت می پذیرد”.

در این نامه همچنین قید شده است انتخاب و معرفی این افراد از میان پرسنل وزارت کشور و در صورت “نبود فرد مناسب” در بدنه وزارت کشور حداکثر تا ۱۵٪ از نیروهای خارج از وزارت کشور استفاده شود.