بر اساس آخرین وضعیت رنگ‌بندی کرونایی که وزارت بهداشت اعلام کرده، شهرستان دیر هم از وضعیت آبی خارج و زرد کرونایی شد.

بر اساس آخرین وضعیت رنگ‌بندی کرونایی که وزارت بهداشت اعلام کرده، شهرستان دیر هم از وضعیت آبی خارج و زرد کرونایی شد.