در بازه زمانی ۲۷ بهمن تا ۳ اسفند، ۹ شهرستان استان فارس به وضعیت نارنجی درآمده و یک مورد از کرونای انگلیسی نیز در لارستان مشاهده شده است.

در بازه زمانی ۲۷ بهمن تا ۳ اسفند، ۹ شهرستان استان فارس به وضعیت نارنجی درآمده و یک مورد از کرونای انگلیسی نیز در لارستان مشاهده شده است.