تا پایان هفته، هر زندانی فقیری که به خاطر بدهی با مبالغ پایین در زندان است، آزاد میشود. به گفته سازمان زندان ها بدهی این زندان ها از محل اعتبارات اهدایی ستاد اجرایی فرمان امام پرداخت خواهد شد.

تا پایان هفته، هر زندانی فقیری که به خاطر بدهی با مبالغ پایین در زندان است، آزاد میشود.

به گفته سازمان زندان ها بدهی این زندان ها از محل اعتبارات اهدایی ستاد اجرایی فرمان امام پرداخت خواهد شد.