سربازی که از عنابستانی سیلی خورد را به خشکشویی راهور منتقل کردند.

سربازی که از عنابستانی سیلی خورد را به خشکشویی راهور منتقل کردند.

  • منبع خبر : همدلی