براساس گزارش دریافتی در گناوه و خورموج نیز میزان ریزگردها به ترتیب به ۴۳۰ و ۲۶۹ میکروگرم برمترمکعب رسید و هوای آن به شرایط خطرناک تغییر وضعیت پیدا کرد.

فرهاد قلی نژاد گفت: شاخص استاندارد جهانی کیفیت هوا ۱۵۰میکروگرم بر مترمکعب است ولی با این حال شاخص یاد شده در استان بوشهر به ۵۸۹ میکروگرم بر مترمکعب رسید که این میزان آلودگی چهار برابر استاندارد جهانی است.

وی بیان کرد: براساس گزارش دریافتی در گناوه و خورموج نیز میزان ریزگردها به ترتیب به ۴۳۰ و ۲۶۹ میکروگرم برمترمکعب رسید و هوای آن به شرایط خطرناک تغییر وضعیت پیدا کرد.

قلی نژاد ادامه داد: در روز گذشته میزان آلودگی هوا در دیلم به وضعیت بسیار ناسالم و در کنگان به ناسالم برای گروه‌‏های حساس تغییر وضعیت داد.

وی اظهار کرد: براساس آخرین پایش صورت گرفته در استان بوشهر اکنون شاخص آلودگی هوا در خورموج به ۵۷۹ و چهار برابر حدمجاز ( وضعیت خطرناک) رسیده و بوشهر نیز با ۱۵۵ میکرو گرم بر مترمکعب برای گروه‏های ناسالم حساس شده است.

قلی نژاد اظهار شد: شاخص آلودگی هوا در در برازجان و کنگان نیز اکنون به ترتیب ۲۰۱ و ۲۵۰ میکرو گرم بر مترمکعب رسیده است که به منزله هوای بسیار ناسالم است.

قلی نژاد یادآورشد: شاخص هوا در گناوه و دیلم نیز اکنون به ترتیب ۱۲۹ و ۷۵ میکروگرم برمترمکعب است که با این شرایط وضعیت هوا در گناوه برای گروه‎های حساس ناسالم و در دیلم نیز وضعت هوا در شرایط سالم است.

براساس شاخص‌های آلودگی هوا وجود میکروگرم بر متر مکعب بین ۰ تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم (ویژه گروه های سنی حساس)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم (عموم گروه های سنی)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ به بالا خطرناک است.