وزیر رفاه گفته قدرت خرید وزرا و مدیران ارشد کشور هم کاهش پیدا کرده است… موضوعی که سوژه انتشار کارتونی از مهدی عزیزی در خبرآنلاین شد.

وزیر رفاه گفته قدرت خرید وزرا و مدیران ارشد کشور هم کاهش پیدا کرده است… موضوعی که سوژه انتشار کارتونی از مهدی عزیزی در خبرآنلاین شد.