رییس پلیس اقتصادی ناجا: بخش عمده خودروی لوکس قاچاق که در کشور می بینیم از مبادی رسمی است، وگرنه یک خودرو که روی شناور از خورهای خاصی وارد می شود، نمی تواند این همه کشور را به هم بریزد

رییس پلیس اقتصادی ناجا:
بخش عمده خودروی لوکس قاچاق که در کشور می بینیم از مبادی رسمی است، وگرنه یک خودرو که روی شناور از خورهای خاصی وارد می شود، نمی تواند این همه کشور را به هم بریزد