سخنگوی سازمان غذا و دارو آمار واکسیناسیون کرونا تجمعی تا ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ را اعلام کرد.

کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو آمار واکسیناسیون کرونا تا ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ را به شرح زیر اعلام کرد.

اسپوتنیک نوبت اول : ۴۵۱۶۲۲
اسپوتنیک نوبت دوم :  ۳۶۶۰۵۴
سینوفارم نوبت اول :  ۱۴۱۸۴۵۵۰
سینو فارم نوبت دوم : ۸۱۰۵۱۰۷
بهارات نوبت اول : ۵۹۳۸۹
بهارات نوبت دوم : ۵۴۲۱۸
آسترازنکا نوبت اول : ۳۵۰۴۶۶۵
آسترازنکا نوبت دوم : ۱۴۵۵۳۱۷
برکت نوبت اول : ۲۳۵۷۸۱۲
برکت نوبت دوم : ۹۱۱۹۶۰
مجموع نوبت اول : ۲۰۵۵۸۰۳۸
مجموع نوبت دوم : ۱۰۸۹۲۶۵۶
کل :  ۳۱۴۵۰۶۹۴