هر پایگاه خبری، پگاهی است برای راهی روشن ،صدای دشتی هم از این امر مستثنی نیست و اگر جغرافیای حضور و ظهور رسانه دشتی باشد مسرت و شادیش دوچندان و مضاعف خواهد بود به همین مناسبت به برادران مقاتلی تبریک و تهنیت می گویم به جهت راه اندازی سایتی که قطعا در خدمت توسعه شهرستان […]

هر پایگاه خبری، پگاهی است برای راهی روشن ،صدای دشتی هم از این امر مستثنی نیست و اگر جغرافیای حضور و ظهور رسانه دشتی باشد مسرت و شادیش دوچندان و مضاعف خواهد بود به همین مناسبت به برادران مقاتلی تبریک و تهنیت می گویم به جهت راه اندازی سایتی که قطعا در خدمت توسعه شهرستان خواهد بود چرا که
توسعه مفهومی کاملا عجین و ممزوج با مقوله رسانه و خبر است و رسانه یکی از پیشران های توسعه می باشد از این جهت هر رسانه ای از جمله صدای دشتی هم جزو طرح توسعه هم هدف توسعه است و از طرفی هم راه رسیدن به توسعه می باشد
بنابراین در پایان وظیفه خود می دانم صمیمانه و بهترین تبریکات را به بزرگوارن هیات تحریریه صدای دشتی داشته باشم و برایشان آرزوی توفیق و سربلندی داشته باشم