رضا مقاتلی بخشدار شنبه و طسوج: جلسه تعیین اعضای اصلی شورای بخش شنبه و طسوج صبح امروز پنج شنبه با حضور اعضای منتخب شوراهای اسلامی روستاهای سطح بخش برگزار شد. در این جلسه آقایان حسن درلیک، بهرام غلامی، خسرو ملایی، علی قلی زاده و عبدالرسول حیاتی با کسب بیشترین آراء بعنوان اعضای اصلی شورای بخش […]

رضا مقاتلی بخشدار شنبه و طسوج: جلسه تعیین اعضای اصلی شورای بخش شنبه و طسوج صبح امروز پنج شنبه با حضور اعضای منتخب شوراهای اسلامی روستاهای سطح بخش برگزار شد.

در این جلسه آقایان حسن درلیک، بهرام غلامی، خسرو ملایی، علی قلی زاده و عبدالرسول حیاتی با کسب بیشترین آراء بعنوان اعضای اصلی شورای بخش شنبه و طسوج انتخاب شدند.

همچنین در جلسه ترکیب هیات رییسه نیز خسرو ملایی بعنوان رییس، عبدالرسول حیاتی نایب رییس و علی قلی زاده بعنوان نماینده شورای این بخش جهت عضویت در شورای شهرستان انتخاب و معرفی شدند.

بخشدار شنبه و طسوج افزود: مطابق قانون پس از تشکیل سه چهارم شوراهای اسلامی روستایی سطح بخش امکان تشکیل شورای بخش وجود خواهد داشت که با توجه به تشکیل هیات رییسه شوراهای اسلامی همه روستاهای سطح بخش،صبح امروز جلسه تعیین اعضای شورای بخش با حضور تمامی اعضای منتخب در محل بخشداری برگزار شد.