با پایان شمارش آرا در شهر اهرم، منتخبین شورای شهر اهرم مشخص شدند ۱. عباس صبوری با سه هزار و ۶۳۰ رأی ۲. دهقان دوست با هزار و ۷۴۷ رأی ۳.عاطفه شکاری با هزار و ۷۴۰ رأی ۴. محمد عاشوری با هزار و ۵۴۳ رأی ۵. برقی نژاد با هزار و ۵۱۰ رأی

با پایان شمارش آرا در شهر اهرم، منتخبین شورای شهر اهرم مشخص شدند

۱. عباس صبوری با سه هزار و ۶۳۰ رأی

۲. دهقان دوست با هزار و ۷۴۷ رأی

۳.عاطفه شکاری با هزار و ۷۴۰ رأی

۴. محمد عاشوری با هزار و ۵۴۳ رأی

۵. برقی نژاد با هزار و ۵۱۰ رأی