اداره ورزش و جوانان شهرستان دشتی از جوانان وعلاقمندان جهت ثبت سازمان های مردم نهاد (سمن ها) دعوت بعمل می آورد . برای دیدن فایل اینجا را بزنید

اداره ورزش و جوانان شهرستان دشتی از جوانان وعلاقمندان جهت ثبت سازمان های مردم نهاد (سمن ها) دعوت بعمل می آورد .

برای دیدن فایل اینجا را بزنید