مقاتلی بخشدار شنبه و طسوج گفت: در روز پنجم ثبت نام داوطلبان شوراهای اسلامی روستا و تیره های عشایری ۵ داوطلب در بخش شنبه و طسوج اقدام به نام نویسی کرده اند تا تعداد داوطلبان این بخش به ۴۴ نفر افزایش یابد هر ۵ داوطلب امروز مرد هستند که برای عضویت در شوراهای روستایی نام […]

مقاتلی بخشدار شنبه و طسوج گفت: در روز پنجم ثبت نام داوطلبان شوراهای اسلامی روستا و تیره های عشایری ۵ داوطلب در بخش شنبه و طسوج اقدام به نام نویسی کرده اند تا تعداد داوطلبان این بخش به ۴۴ نفر افزایش یابد

هر ۵ داوطلب امروز مرد هستند که برای عضویت در شوراهای روستایی نام نویسی کرده اند

از جمع این پنج نفر ۲ داوطلب بصورت غیرحضوری و ۳ داوطلب هم بصورت حضوری اقدام به نام نویسی کرده اند

روند ثبت نام تا روز یکشنبه بیست و دوم فروردین ماه ادامه خواهد داشت