فرماندار دشتی گفت: در روز چهارم ثبت نام داوطلبان شورا‌های روستایی و تیره‌های عشایری (پنجشنبه ۱۹ فروردین)، ثبت نام ۲۶ داوطلب نهایی شد . وی افزود: از این تعداد ۹ نفر بخش شنبه و طسوج؛ بخش مرکزی۹ نفر وبخش کاکی نیز ۸ نفر ثبت نام کردند. نادری اضافه کرد: تاکنون ثبت نام ۱۲۳ نفر برای […]

فرماندار دشتی گفت: در روز چهارم ثبت نام داوطلبان شورا‌های روستایی و تیره‌های عشایری (پنجشنبه ۱۹ فروردین)، ثبت نام ۲۶ داوطلب نهایی شد .

وی افزود: از این تعداد ۹ نفر بخش شنبه و طسوج؛ بخش مرکزی۹ نفر وبخش کاکی نیز ۸ نفر ثبت نام کردند.
نادری اضافه کرد: تاکنون ثبت نام ۱۲۳ نفر برای انتخابات شوراهای روستاها و عشایری این شهرستان نهایی شده است.