مقاتلی بخشدار شنبه و طسوج گفت: در روز سوم ۱۲ داوطلب برای عضویت در شوراهای اسلامی روستا و تیره های عشایری در بخش شنبه و طسوج نام نویسی کرده اند که با این تعداد مجموع داوطلبان به ۳۰ نفر افزایش یافت هر ۱۲ نفر مرد و برای عضویت در شوراهای روستایی نام نویسی کرده اند […]

مقاتلی بخشدار شنبه و طسوج گفت: در روز سوم ۱۲ داوطلب برای عضویت در شوراهای اسلامی روستا و تیره های عشایری در بخش شنبه و طسوج نام نویسی کرده اند که با این تعداد مجموع داوطلبان به ۳۰ نفر افزایش یافت

هر ۱۲ نفر مرد و برای عضویت در شوراهای روستایی نام نویسی کرده اند

۱۰ داوطلب بصورت غیرحضوری و ۲ داوطلب هم بصورت حضوری اقدام به نام نویسی کرده اند

توصیه می کنیم با توجه به احتمال ترافیک مراجعان در روزهای پایانی، داوطلبان ثبت نام خود را به روزهای پایانی موکول نکنند