رضا مقاتلی بخشدار شنبه و طسوج اظهار داشت: در نخستین روز از فرصت هفت روزه ثبت نام داوطلبان برای عضویت در شوراهای اسلامی روستا و تیره های عشایری ۶ نفر در بخش شنبه و طسوج ثبت نام قطعی کرده اند هر ۶ نفر مرد می باشند که از این جمع ۵ نفر برای عضویت در […]

رضا مقاتلی بخشدار شنبه و طسوج اظهار داشت: در نخستین روز از فرصت هفت روزه ثبت نام داوطلبان برای عضویت در شوراهای اسلامی روستا و تیره های عشایری ۶ نفر در بخش شنبه و طسوج ثبت نام قطعی کرده اند

هر ۶ نفر مرد می باشند که از این جمع ۵ نفر برای عضویت در شوراهای روستایی و ۱ نفر هم برای تیره های عشایری نام نویسی کرده اند

از مجموع ثبت نام های نخستین روز در این بخش ۴ نفر به صورت غیر حضوری با استفاده از روش های پیش بینی شده و ۲ نفر بصورت حضوری با حضور در بخشداری اقدام به نام نویسی کرده اند