در راستای کاهش حداکثری تلفات انسانی ناشی از سوانح رانندگی، جلسه ای با حضور رئیس پلیس راهور شهرستان دشتی، سرپرست شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر شنبه برگزار شد در این جلسه سرگرد مصطفی عباسی ضمن تاکید بر اجرای مصوبات شورای ترافیک شهرستان در اسرع وقت، اشاعه فرهنگ ترافیک و همچنین احصائ نقوص معابر و […]

در راستای کاهش حداکثری تلفات انسانی ناشی از سوانح رانندگی، جلسه ای با حضور رئیس پلیس راهور شهرستان دشتی، سرپرست شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر شنبه برگزار شد

در این جلسه سرگرد مصطفی عباسی ضمن تاکید بر اجرای مصوبات شورای ترافیک شهرستان در اسرع وقت، اشاعه فرهنگ ترافیک و همچنین احصائ نقوص معابر و رفع آن در برنامه زمانبندی شده طرح گردید