اخیراً ۳۵ نماینده مجلس با تدوین طرحی خواستار تشکیل یک استان جدید شده اند.

اخیراً ۳۵ نماینده مجلس با تدوین طرحی خواستار تشکیل  یک استان جدید شده اند که این طرح پس از اعلام وصول از سوی هیئت رئیسه مجلس برای بررسی بیشتر به کمیسیون تخصصی پارلمان ارجاع داده است.

به گزارش تسنیم، متن این طرح به شرح زیر است:

مقدمه (دلایل توجیهی):

استان کرمان با یازده درصد وسعت کشور به عنوان پهناورترین استان و از نظر جمعیت رتبه نهم را دارد فاصله بین شمالی ترین نقطه استان با جنوبی ترین، قریب ۸۰۰کیلو متر است .این مسافت و وجود شهرستانهای زیاد عملا سرکشی استاندار و مدیران کل را برای بررسی مسائل و مشکلات همه شهرستانهای استان را ناتوان و نا ممکن ساخته است و این امر موجب عقب ماندگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نتیجتا موجب خسارات آشکاری به مردم شهرستانهای شرق استان شامل بم- ریگان- فهرج و نرماشیر و دوازده شهر و قریب هفتصد روستا وآبادی گردیده است که آثار عقب ماندگی و توسعه نا متوازن در این شهرستانها به روشنی مشهود است.

شهرستانهایی با سرمایه های فراون ولی محرومیت های ناشی از ضعف شدید اعمال مدیریت مضافا آنکه بُعد مسافت و خطرات جاده ای و هزینه های تردد و بوروکراسی های اداری و رفت و آمدهای پی در پی جهت اخذ مجوزها، انگیزه سرمایه گذاران را جهت سرمایه گذاری کاهش می دهد و تردد برای حل مشکلات بعد از سرمایه گذاری مزید بر علت گردیده است چنانچه مدیریت های کلان به خوبی انجام می شد این اندازه عقب ماندگی و محرومیت وجود نداشت براین اساس چهار شهرستان شرقی استان کرمان(بم- ریگان- فهرج ونرماشیر)با گویش و فرهنگ مشترک، منابع در آمدی واقتصادمشابه در انواع محصولات دامداری وکشاورزی بخصوص خرمای مضافتی بم که قریب بیست هزار بهره بردار و تولید سالانه قریب دویست هزار تن، یکی از مناطق مهم تولید خرمای کشور محسوب می شوند اضافه بر همه اینها ،وجود کم آبی و خشکسالی های پی در پی ، مدیریت متمرکز در این شهرستانها برای جلوگیری از خسارتهای بیشتر به مردم و سرمایه های ملی و اعمال مدیریت شایسته جهت محرومیت زدایی،ضروری می نماید. لذا طرح تفکیک چهار شهرستان شرقی استان کرمان و ایجاد استان بم به مرکزیت شهرستان بم ارائه می گردد ۳ لازم به ذکر است متاسفانه از منشا معلوم و نا معلوم، کش مکش ها وحساسیت هایی بعضا بی مبنا بین مردم شهرستانهای شرقی و جنوبی در موضوع استان شدن هر یک از این دو سرزمین ایجاد گردیده که اتحاد این شهرستانها را تحت عنوان یک استان، سخت و غیر ممکن نموده است.

عنوان طرح: طرح تشکیل استان بم

ماده واحده: شهرستانهای شرق استان کرمان شامل بم – ریگان – فهرج و نرماشیر از استان کرمان تفکیک و تحت عنوان استان بم به مرکزیت شهرستان بم تشکیل می شود.

تبصره: با انتزاع شهرستانهای فوق، کارکنان سازمانی، وسایل و تجهیزات و بودجه و اعتبارات مربوط، به تناسب جمعیت و وسعت و وضعیت جغرافیایی، از محل تجهیرات و امکانات فعلی استان کسر و به استان جدید اضافه می گردد. هیاتی به ریاست معاون اول رئیس جمهور و عضویت وزرای کشور و امور اقتصادی و دارایی و روسای سازمان های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور، مسئول اجرای مفاد این تبصره می باشند.