شاخص فلاکت نشان دهنده وضعیت بیکاری و نرخ تورم است که این شاخص هر چقدر پایین تر باشد، نشانه بهبود فضای کسب و کار و کاهش تورم است. بر اساس آمار رسمی کشوری، تهران با ۴۳.۲ واحد، بهترین استان در شاخص فلاکت است و سمنان و بوشهر در رده های دوم و سوم قرار دارند. […]

شاخص فلاکت نشان دهنده وضعیت بیکاری و نرخ تورم است که این شاخص هر چقدر پایین تر باشد، نشانه بهبود فضای کسب و کار و کاهش تورم است.

بر اساس آمار رسمی کشوری، تهران با ۴۳.۲ واحد، بهترین استان در شاخص فلاکت است و سمنان و بوشهر در رده های دوم و سوم قرار دارند.

بر این اساس، استان یزد با ۵۷.۴ واحد، دارای بدترین وضعیت شاخص فلاکت کشور است.